Višje sodišče potrdilo, da se za neizdane posnetke glasbe ne plačuje nadomestila

Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo št. I Cp 270/2016 dne 4. 5. 2016 potrdilo, da organizatorjem koncertov, ki pred, med ali po koncertih predvajajo še neizdane posnetke glasbe ni potrebno plačevati nadomestila zavodu IPF. Šlo je za spor med društvom Kapa in zavodom IPF, ki v imenu proizvajalcev fonogramov (glasbenih založb) in izvajalcev pobira nadomestila za javno predvajanje posnetkov glasbe. O tem sporu je najprej odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je s sodbo št. I P 112/2014 zavrnilo zahtevek zavoda IPF, ker je menilo, da je društvo pred oziroma med koncerti, na katerih se je glasbo izvajalo v živo, predvajalo samo posnetke glasbe, ki niso bili izdani za komercialne namene. Za predvajanje takih posnetkov (nekomercialnih fonogramov) pa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ne predpisuje obveznosti plačila nadomestila. Zoper sodbo okrožnega sodišča se je zavod IPF pritožil, vendar je višje sodišče v Ljubljani pritožbo zavrnilo in odločitev sodišča potrdilo kot pravilno. V svoji obrazložitvi je višje sodišče pojasnilo še, da zvočni posnetek, ki ni izdan z namenom tržne eksploatacije, ne more imeti pravnega položaja komercialnega fonograma. Nekomercialni fonogram pa z javno priobčitvijo (npr. javnim predvajanjem na koncertnem prizorišču) ne more pridobiti pravnega položaja fonograma, izdanega za komercialne namene.